بازدید رئیس کیوریتسو از ایران

  بازدید رئیس اندرسون از ژاپن

  نمایشگاه برق تهران سال 95

  نمایشگاه برق تهران سال 96

  دریافت جایزه سال 96

  نمایشگاه برق تبریز سال 97

  نمایشگاه برق تهران سال 97

  کارآفرین حرفه ای در تراز جهانی

  چشنواره ملی حاتم